สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงแนวทางการจัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นประธานดำเนินการการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัด รวม 30 โรงเรียน สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ และข้อบังคับ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2