สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2565

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และติดตามการดำเนินงาน โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ขอรับเงินอุดหนุน  นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขให้ดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอน  ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยปฏิบัติตามเอกสารคู่มือการดำเนินงาน  ระบบคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และคู่มือการรับเงินอุดหนุน  สำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ตลอดจนติดตามกระบวนการคัดกรอง รับรอง ตรวจสอบข้อมูล
และการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2