ประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom meeting)

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมการประชุมหารือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( Zoom meeting)จากสพฐ. ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2