พิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์นำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนฯ ครั้งที่ 3/2564
ของสถาน ศึกษาสถาบันการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกันในพื้นที่จังหวัดลำพูนที่มีความพร้อมและประสงค์จะขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ on site และหรือจัดแบบผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆ Hybrid ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์ ณ ห้องประชุมอนันตยศ ศาลากลางจังหวัดลำพูน