การมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับการพัฒนาในด้านกิจกรรมพัฒนานักเรียนการดูแลช่วยเหลือเด็กและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 9 รางวัล ประกอบด้วย การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา, โรงเรียนต้นแบบลูกเสือ,การประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด ในช่วง COVID-19 ,รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน , รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ,การประกวดภาพวาดในประเด็นวิถีชีวิตใหม่ในมิติวัฒนธรรม , การประกวดเรียงความ บทกลอน เรื่องสั้นและภาพถ่าย ,รางวัลเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 และผู้สนับสนุนเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือเด็กที่ประสบภาวะยากลำบาก (ฉก.ชน.สพป.ลำพูน เขต ๒) ณ ห้องประชุม 1