สังเกตการณ์การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการเรียนการสอน

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางจิราพร  ไกลพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสังเกตการณ์ การประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบปกติ (On Site) และหรือจัดแบบผสมผสานกับรูปแบบอื่นๆ (Hybrid) ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่และสถานการณ์สำหรับสถานศึกษา สถาบันการศึกษา และสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ศาลากลางจังหวัดลำพูน