สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

วางแนวดำเนินการการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัด เพื่อร่วมกันวางแนวดำเนินการการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548(ฉบับที่ 32) และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2