สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานเปิดการประเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2565) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2564 และมีข้อมูลการดำเนินงานที่จะเชื่อมโยงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้วยกระบวนการ PLC โดยมีรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2/ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากร/เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน จำนวน 43 คน เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2