โรงเรียนบ้านม่วงสามปี ที่ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านม่วงสามปี ที่ได้รับโล่รางวัล โรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ของจังหวัดลำพูน ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรีไทยเป็นอย่างน้อยคนละ 1 ชนิด ลงสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยได้อย่างตรงประเด็น จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2564  ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลางจังหวัดลำพูน