ประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เฉพาะคณะที่ 2 คณะ ทำงานวิชาการ) ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (เฉพาะคณะที่ 2 คณะ ทำงานวิชาการ) ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ google meet เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการจัดการศึกษาของครอบครัว ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 ข้อ 2 (7) ที่ระบุให้แผนการจัดการศึกษามาจากครอบครัวและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาร่วมกันกำหนด ตามความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้พบปะและให้กำลังใจคณะกรรมการ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2