สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

“ช่วยน้อง ป้องภัยจากโควิด 19 ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564”

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในสังกัด ตามโครงการ “ช่วยน้อง ป้องภัยจากโควิด 19 ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564” เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ด้วยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างขวัญ และกำลังใจ ด้วยการมอบสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพให้แก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบในเครือข่ายสถานศึกษา ทั้ง 7 เครือข่าย เครือข่ายละ 3 คน โดยมีประธานเครือข่ายสถานศึกษา เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2