ประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) เพื่อร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) โดยมีศึกษานิเทศก์ในสังกัดและคณะกรรมการก.ต.ป.น.เข้าร่วมประชุม และในโอกาสเดียวกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  ได้มอบของที่ระลึกให้กับนางพัชรา วงศ์คำตัน ผอ.รร.บ้านม่วงสามปี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในก.ต.ป.น. เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2