สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC (โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)โรงเรียนบ้านนากลาง และโรงเรียนบ้านแม่ลาน)

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล)โรงเรียนบ้านนากลาง และโรงเรียนบ้านแม่ลาน เพื่อติดตามรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2