สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้น ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางจิราพร  ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าใช้งานระบบ PISA Style Online Testing ของผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ผ่าน Application Zoom ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2