การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR )

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-SAR ) เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ที่ดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความเข้าใจ วิธีการใช้งานระบบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) โดยมีดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2