อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2020 ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งเพื่อการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2020 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย ในสังกัดจำนวน 54 คน เพื่อให้ครูได้รับความรู้ ความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะของนักเรียน , เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ และเพื่อให้ครูสามารถใช้สื่อและเครื่องมือส่งเสริมสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาตามแนว PISA ที่ศูนย์ PISA จัดเตรียมไว้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน