การประชุมชี้แจงและซักซ้อมการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 ) กรณีขอเปิดเรียนแบบ On-site

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมชี้แจงและซักซ้อมการบริหารการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid 19 ) กรณีขอเปิดเรียนแบบ On-site เพื่อชี้แจงให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานสำหรับโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเปิดเรียน ดังนี้ 1. การจัดทำแผนบริหารการจัดการเรียนการสอน 2. การประเมินในระบบ Thai Stop Covid Plus ( TSC+) 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉีดวัคซีนร้อยละ 50 4.ATK Screening (q 30 day) และ 5.การปฏิบัติตามมาตรการ DMHT-RC  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2