นิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ PLC (โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนวัดวังสะแกง และโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานดำเนินการนิเทศ ติดตามสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้กระบวนการ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดวังหลวง โรงเรียนบ้านแม่ป้อก โรงเรียนวัดวังสะแกง และโรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง เพื่อติดตามรูปแบบและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบาย พลิกโฉมโรงเรียนพัฒนาอ่านเขียน นำผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ตามนโยบายเด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมนิเทศติดตามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2