การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยในการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ให้กับครูผู้สอนภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในสังกัด จำนวน 18 คน เพื่อให้ครูผู้สอน ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด และสนองนโยบาย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2