สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรม โคก หนอง นา โมเดล สู่ชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโคก หนอง นา โมเดล สู่ชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน ผ่านระบบออนไลน์ (Google meet) เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสพป.ลำพูน เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบ ” โคก หนอง นา โมเดล” สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานที่ ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ได้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2