การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom meeting จากสพฐ. ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2