สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำป.พ.3 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำป.พ.3 ออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบจัดทำปพ.3 ในระดับชั้นม.3 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน ได้ฝึกปฏิบัติพร้อมทั้งกรอกข้อมูลของนักเรียนที่จบปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สามารถจัดทำป.พ.3 เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.พ.3) ผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Google meet ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2