รางวัลเกียรติคุณด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจำปี 2564 ประเภทองค์กรรอบรู้สุขภาพ ( Health Literate Organization) จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านป่าพลู และโรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) ประเภทรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice ) จำนวน 13 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) โรงเรียนวัดบ้านเวียงหนองล่อง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48(บ้านทุ่งโป่ง) โรงเรียนบ้านห้วยแทง โรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนบ้านสันปูเลย โรงเรียนบ้านปางส้าน โรงเรียนบ้านบวก(อภิชัยราษฏร์นฤมิตร โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) โรงเรียนบ้านป่าจี้ โรงเรียนบ้านผาลาด โรงเรียนบ้านปางและโรงเรียนบ้านห้วยบง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564