ประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ( Cluster 15 )

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ( Cluster 15 ) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การปฏิบัติของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการราชการที่ 15 ณ ห้องประชุม 4 สพป.ลำพูน เขต 2