พัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง)

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก ( Active Learning ) สำหรับครูผู้สอนระดับอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 3 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ ห้องประชุม 2 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีการ รูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  ผ่านระบบออนไลน์ ( Google Meet)