สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมสนับสนุน

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ ต้องการส่งเสริมสนับสนุน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ครูพัสดุในสังกัด จำนวน 156 คน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และดำเนินการเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โดยมีน.ส.กรรณิการ์ ลำลือ และนางกฤติกา เตือนราษฎร์ นักวิชาการคลัง สำนักงานคลังจังหวัดลำพูน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2