สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการนำข้อมูล Link บนเว็ปไซต์ สพป.ลำพูน เขต 2

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการนำข้อมูล Link บนเว็ปไซต์ สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อนำข้อมูลหลักฐานเชิงประจักษ์ ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ( OIT ) ทั้ง 43 ข้อ Link บนเว็ปไซต์ของสพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ( ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2