เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2564

ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  , นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 จำนวน 14 ราย จาก 7 เครือข่ายสถานศึกษา เพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือในการดำรงชีพ ประกอบด้วย เด็กชายอนุภัทร เพิ่มอุษา โรงเรียนบ้านแม่ลาน เด็กชายศตายุ วนการพันธ์ โรงเรียนบ้านนาเลี่ยง เด็กหญิงอัญนิชา สิริเส โรงเรียนบ้านหล่ายท่า เด็กชายฐิติภัทร ตาลป่า โรงเรียนอนุบาลวังดิน เด็กหญิงณัฐดา ชื่นดวง โรงเรียนบ้านแม่เทย เด็กชายภัทรดนัย สังข์ทอง โรงเรียนบ้านสันวิไล เด็กหญิงนิดานุช เสาร์เย็น โรงเรียนบ้านโป่งแดง เด็กชายสุทธวัฒน์ ทะนาจา โรงเรียนบ้านปวง เด็กชายปวีณ ฮอมแปง โรงเรียนบ้านห้วยหละ เด็กหญิงสมวาสนา ทองดีศรี โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ เด็กหญิงอนัญญา ใจชุ่มใจ โรงเรียนบ้านสันปูเลย เด็กชายพงศธร ชัยสุ โรงเรียนบ้านศรีเตี้ย เด็กหญิงพรไพลิน ลุงติ โรงเรียนบ้านห้วยปันจ๊อย เด็กชายพาคินทร์ ไวยวารี โรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว