สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ( 21 ก.ค.64 )

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชายชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารผ่าน 2 ช่องทาง คือ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 3 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ ZOOM Meeting กับรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ผอ.กลุ่มและศึกษานิเทศก์ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน “Work From Home”  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมได้ร่วมกันรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ