สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธี การจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะ คุณลักษณะ และความสามารถของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ออนไลน์

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคนิค/วิธี การจัดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทักษะ คุณลักษณะ และความสามารถของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ออนไลน์” ผ่านระบบ Google meet ให้กับครูผู้สอนป.4-ป.6 เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษให้สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2