ติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนบ้านสันป่าสักและโรงเรียนรบ้านสันวิไล

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านสันป่าสักและโรงเรียนบ้านสันวิไล อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อติดตามปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในรูปแบบที่เหมาะสม ซึ่งพบว่าทั้ง 2 โรงเรียนได้มีการเปลี่ยนการเรียนในรูปแบบ On-site เป็นรูปแบบ On-hand ตามบริบทของพื้นที่และความพร้อมของนักเรียน เพื่อให้เดิดประโยชน์แก่นักเรียนสูงสุด พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีกัณตภณ ลืนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันวิไล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่