พัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ป.4-ป.ุ6

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ “การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา” เพื่อพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียบนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมปฏิบัติการระดมสมองครูผู้สอนระดับประถมศึกษาป.4-ป.6 โดยกิจกรรมกลุ่มย่อยผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2