ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อร่วมกันวางแผนและหาแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนและการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2