ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำเอกสารเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ครั้งที่ 3/2564 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้ง 43 ข้อให้คณะกรรมการ Link เว็ปไซต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2