พัฒนาคุณภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ฐานการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนโดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านปาง อ.ลี้ จ.ลำพูน