ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ การเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) ชั้นป.6และม.3 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting  เพื่อรับฟังการสรุปผลการจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 และการบริหารการจัดสอบ ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2