เสริมสร้างคุณธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมผู้อำนวยการสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2564 เพื่อพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ให้ตระหนักรู้ เข้าใจ และมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  ซึมซับคุณค่าแห่งคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติ และสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายชุมชนองค์กรแห่งคุณธรรม โดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน และองค์กรที่ทำงานด้านคุณธรรมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2