อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา  สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดและดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษา นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในหารดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยหละ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน