ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2564)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ.2564) เพื่อสรุปรายงานการขอใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่เหลือ , การรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาสที่ 3 ) , การปรับและพัฒนาแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับนโยบายส่วนกลาง/สถานการณ์ปัจจุบัน ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2