ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ITA Online)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564(ITA Online) ผ่านระบบ Google Meet จากสพฐ.เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงาน การใช้เครื่องมือการประเมิน และการเข้าใช้งานระบบ ITA Online เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2