แสดงความยินดีกับนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายธนกร คำเฟื่องฟู ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ร่วมแสดงความยินดีกับนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ได้หารือข้อราชการ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด