อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สำหรับครูผู้สอน

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางปุณิกา  ธรรมนูญ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านการเรียนรู้เชิงรุก  Active Learning สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 –3 ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 และสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 –ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิควิธีการ รูปแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถครูผู้สอนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงขึ้น ณ โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน