อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ หลักสูตรการสร้างสื่อออนไลน์ เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ครูสามารถสร้างสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาผู้เรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านดง(คำบุญประชาถกล) อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน