การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564  นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่นะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล ผ่านระบบ Video Conference เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2