ขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด เครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง แม่ตืนศรีวิชัย ศรีเวียงชัยและเวียงจามรี

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ประจำปี 2564 เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนกิจการลูกเสือ เนตรนารี ให้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน พร้อมกันนี้ได้มอบเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมยุวกาชาด และมอบเกียรติบัตรผู้บังคับบัญชายุวกาชาดดีเด่น ผู้กำกับลูกเสือดีเด่น ยุวกาชาดดีเด่น และลูกเสือ-เนตรนารีดีเด่น ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง แม่ตืนศรีวิชัย ศรีเวียงชัยและเวียงจามรี เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่อุทิศตนจนบังเกิดผลดีต่อกิจการลูกเสือและเนตรนารี ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2