ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อรับทราบผลการนิเทศติดตามแบบบูรณาการ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (site visit ) ของทุกโรงเรียนในสังกัด พร้อมกันนี้ได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในการขับเคลื่อน การอ่านออกเขียนได้ , โรงเรียนคุณธรรม , การดำเนินงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(กต.ปน.) และโครงการอื่นๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2