ขับเคลื่อนการเสริมสร้างการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา

<<< เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแผนการดำเนินงานและการประสานความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา ระหว่างศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงาน ผู้แทนเครือข่ายนวัตกรรม และทีมที่ปรึกษาฯ ทั้ง 4 ภูมิภาค ผ่านระบบ video Conference จากสพฐ. เพื่อขับเคลื่อนการเสริมสร้างการดำเนินงานเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โดยมีโรงเรียนในสังกัดในสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 12 โรงเรียนเข้าร่วมรับฟัง ประกอบด้วย โรงเรียนแกนนำ 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงสามปี โรงเรียนบ้านห้วยหละ และโรงเรียนบ้านเหล่ายาว โรงเรียนเครือข่ายพัฒนา 9 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ โรงเรียนบ้านป่าคา โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านห้วยแทง โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านดอยแดน โรงเรียนวัดบ้าน   เวียงหนองล่อง และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 48  ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2