นิเทศติดตามแบบบูรณาการ

นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายสำเนียง  อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางปุณิกา ธรรมนูญ  รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ออกนิเทศติดตามแบบบูรณาการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (site visit ) เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้เป็นไปตามมาตรการของ ศบค. ที่กำหนด , การอ่านออก-เขียนได้ ,การดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวัน  ความปลอดภัยในสถานศึกษา และงานด้านอื่นๆ  โดยได้แบ่งสายในการตรวจเยี่ยมและติดตาม โรงเรียนในสังกัดทั้งเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่ายสถานศึกษา ครบทุกโรงเรียน โดยได้กำหนดเวลาในการติดตาม ระหว่างวันที่ 14-25 มิถุนายน 2564