ประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางสำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพปรหะจำตำบล ประจำปีงบประมษาณพ.ศ.2546ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 13.50 น. นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และกำหนดราคากลางสำหรับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 ตามโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานและการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพปรหะจำตำบล ประจำปีงบประมษาณพ.ศ.2546ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ครั้งที่ 2/2564 พร้อม ร่วมกันร่างขอบเขตของงานจัดซื้อ (Terme of Reference:TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนและระบบปฏิบัติการ (Operation System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน 22 รายการ เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างคุ้มค่า เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2