กิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  พร้อมด้วยทีมบริหารและข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรมรวมพลังสรรค์สร้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ใน 7 กิจกรรมย่อย ดังนี้

  1. สวดมนต์ไหว้พระ

2.กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

  1. ร้องเพลงจำขึ้นใจ เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ทุ่มเทเสียสละทำงานเพื่อประเทศชาติและ​ประชาชน
  2. ประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และ​ความโปร่งใสในการบริหารงาน

5.พิธีมอบธงเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ให้กับรองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ทุกท่าน

  1. พิธีมอบป้าย สพป.ลำพูน เขต 2 สุจริต ให้กับท่ารองผอ.และผอ.กลุ่มและบุคลากรทุกกลุ่ม

7.พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)ในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม ของสพป.ลำพูน เขต 2 ระหว่างนายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  กับข้าราชการ และลูกจ้างทุกคน

พร้อมกันนี้นายชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตอบแบบประเมิน และเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้ และการบริหารจัดการทรัพยากร และการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันให้เป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2